Vitajte vo maloobchode svetkamenov.sk

0

Celkom 0,00 €

 x 

Naposledy pridané položky

  1. Váš košík je prázdny.

Reklamačný poriadok

Predávajúci: obch.meno: PERLA.

 sídlo: Obchodná 5, 969 01 Banská Štiavnica

 IČO: 32 033 281 DIČ: 10 20 613 902 IČ DPH: SK:10 20 613 902

 zápis v registri: č.121-2003/01742/00001/Pá, č. živnos.registra 602-824

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený: názov a adresa prevádzky: E-SHOP fi.PERLA, Horná Huta 45, 969 01 Banská Štiavnica. reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Branislav Peták – 0905 178 047

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod. Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi prevádzky.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

V Banskej Štiavnici dňa 01.01.2010

 

......................................................

podpis vedúceho zam.

 

V prípade ak máte veľmi málo reklamácií a používate len Knihu želaní a sťažností, bod 5 je možné nahradiť týmto znením:

5. Každá reklamácia sa zapíše na novú stranu Knihy želaní a sťažností, s kópiou. Kópia listu sa vydá spotrebiteľovi. V prípade, že reklamácia nebola vybavená hneď, dolná časť kópie ostáva u predávajúceho - postúpi sa vedúcemu zamestnancovi ............................................. . Po vybavení reklamácie sa zašle spotrebiteľovi za účelom oznámiť spôsob vybavenia reklamácie.

PERLA

  • ADR.  Horná Huta 45, 96901 Banská Štiavnica
  • TEL.  +421 456 921 146, +421 905 178 047
  • MAIL. svetkamenov@svetkamenov.sk
  • Ž.L.: č. Živnostenského registra 602-824 v Banskej Štiavnici